zpět na výpis lodí
 • Total length (m)16,65
 • Total length (ft)54 04
 • Beam (m)4,65
 • Beam (ft)15 03
 • Max. persons capacity (n) 14
 • Fresh water tank capacity (l) 560
 • Fresh water tank capacity (gal) 148
 • Fuel tanks capacity (l) 1.700
 • Fuel tanks capacity (gal) 449
 • Fuel tanks for bigger engines (l) 1.900
 • Fuel tanks for bigger engines (gal) 502
 • CE Type-approvalCE Type-approval B