Navetta 48

Navetta 48

 • Délka: 14.93 m
 • Šířka: 4.65 m
 • Kapacita nádrže na vodu: 530 l
 • Kapacita nádrže na palivo: 1.800 l
 • Motor: 2x VOLVO PENTA IPS 600

Více informací
Navetta 52

Navetta 52

 • Délka: 15.93 m
 • Šířka: 4.51 m
 • Kapacita nádrže na vodu: 600 l
 • Kapacita nádrže na palivo: 2.000 l
 • Motor: 2x VOLVO PENTA IPS 600

Více informací
Navetta 58

Navetta 58

 • Délka: 17.00 m
 • Šířka: 5.00 m
 • Kapacita nádrže na vodu: 600 l
 • Kapacita nádrže na palivo: 2.400 l
 • Motor: 2x VOLVO PENTA IPS 600 nebo 2x VOLVO PENTA IPS 800

Více informací
Navetta 68

Navetta 68

 • Délka: 20.78 m
 • Šířka: 5.60 m
 • Kapacita nádrže na vodu: 1.000 l
 • Kapacita nádrže na palivo: 3.500 l
 • Motor: 2x VOLVO PENTA IPS 1200

Více informací
Navetta 73

Navetta 73

 • Délka: 22.38 m
 • Šířka: 5.58 m
 • Kapacita nádrže na vodu: 1.100 l
 • Kapacita nádrže na palivo: 4.000 l
 • Motor: 2x VOLVO PENTA IPS 1350

Více informací